PVGE
PVGE

PVGE Nuenen

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Nuenen

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Vrijwilligers Verzekering 02Voor de vrijwilligers van de PVGE Nuenen bestaat er een verzekering ter dekking van risico's die zij lopen bij de uitvoering van vrijwilligerstaken. Deze vrijwilligersverzekering wordt uitgevoerd door het Vrijwilligersnet Nederland. De premie wordt door de gemeente betaald. Een vrijwilliger is ieder lid dat namens het bestuur van de vereniging bezig is met de organisatie, voorbereiding en uitvoering van de activiteiten van de vereniging, inclusief de begeleiding van deelnemende leden. Deze vrijwilligers hoeven niet vooraf te zijn aangemeld.
De mededeling van het bestuur, dat iemand op het moment van het ontstaan van schade als vrijwilliger actief was, is voldoende.
 
Belangrijk!   De verzekering heeft uitsluitend betrekking op vrijwilligers. Leden die aan onze activiteiten deelnemen kunnen op deze verzekeringen geen beroep doen. Zij dienen deze risico's zelf te verzekeren. Denk bijvoorbeeld aan gezamenlijk naar een museum reizen: de bestuurder is dan niet als vrijwilliger, maar als deelnemer actief.  Het wordt sterk aangeraden voor die situaties een eigen inzittendenverzekering te sluiten. 
 
De verzekering bestaat kort gezegd uit de volgende delen:
 
Ongevallenverzekering
Deze verzekering voorziet in een schadevergoeding aan een vrijwilliger na een ongeval tijdens de uitvoering van het  vrijwilligerswerk. Deze vergoeding is niet afhankelijk van de vraag wie aansprakelijk is voor het ongeval.  Er is geen eigen risico.
 
Aansprakelijkheidsverzekering
Deze verzekering dekt de wettelijke aansprakelijkheid, zowel voor de vrijwilliger als van de vrijwilligersorganisatie voor schade die ontstaat aan zaken van derden en de aansprakelijkheid voor personenschade.  Het verzekerd bedrag is € 2.500.000.= In de polis zijn een aantal uitzonderingen omschreven. Let op! Schade aan de  eigendommen van de organisatie of van de vrijwilligers zelf, voor zover niet verhaalbaar onder de bovengenoemde ongevallenverzekering, is niet verzekerd.
 
Schadeverzekering verkeersdeelnemers
Deze verzekering geeft recht op vergoeding van schade die vrijwilligers lijden als gevolg van een verkeersongeval tijdens de uitvoering van vrijwilligerswerk. Het verzekerde bedrag is € 1.250.000.=; er is geen eigen risico. Personenschade: letselschade of aantasting gezondheid met al dan niet de dood tot gevolg, begrafeniskosten tot € 5.000,=. Zaakschade: beschadigingen en cascodekking tot € 30.000,= en verlies bonus/ maluskorting tot max 3 jaar gekapitaliseerd.
 
Inzittendenverzekering 
De inzittendenverzekering geeft een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit van de inzittende van een auto die op het moment van een verkeersongeval in de Benelux of in Duitsland in gebruik is voor vrijwilligerswerk. Deze verzekering moet gezien worden als een aanvulling op de eventuele eigen inzittendenverzekering. *Procedure bij schade De vrijwilliger die schade lijdt, dient dit te melden aan de secretaris van de PVGE Nuenen, of bij diens afwezigheid bij de penningmeester. Het bestuur meldt de schade bij het Vrijwilligersnet in overleg met de vrijwilliger. Als de vrijwilliger zelf een verzekering heeft waaronder vergoeding van de schade kan worden geclaimd dient de schade daar ook te worden aangemeld. Altijd eerst de eigen verzekering aanspreken. Bij calamiteiten buiten kantooruren: 06 20880957 
 
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en Rechtsbijstandverzekering.
Voor de volledigheid wordt vermeld dat er ook een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is. Die blijft hier buiten beschouwing omdat deze alleen betrekking heeft op de bestuursleden van het algemeen bestuur van de afdeling die bij de Kamer van Koophandel zijn ingeschreven. Daarnaast zijn deze bestuurders verzekerd voor adequate bijstand in straf / civiele zaken en bij verhaalszaken welke verband houden met het vrijwilligerswerk. N.B. Vrijwilligers, dus ook clubbestuursleden, resp. clubcoördinatoren, vallen niet onder deze beide verzekeringen.
 
Belangrijke gegevens voor nadere informatie:
Vrijwilligersnet Nederland, telefoon: 040 -219 34 00. E-mail: info@vrijwilligersnetnederland.nl - Website: www.vrijwilligersnetnederland.nl
De uitgebreide polis - klik aan
Polisvoorwaarden - klik aan