belangen behartiging 01Het doel is het behartigen van de bestaande en toekomstige belangen van de oudere bevolking in het algemeen en van de leden van onze  afdeling in het bijzonder. Deze belangenbehartiging is een wezenlijk onderdeel van de doelstellingen en is dan ook een vast agendapunt in de bestuursvergaderingen. 

Het gaat daarbij om de onderwerpen wonen, welzijn en zorg in brede zin, zoals o.a.:

  • het bevorderen van voor senioren geschikte huisvesting, om zolang mogelijk zelfstandig in het eigen huis en de vertrouwde leefomgeving te kunnen blijven wonen;
  • het realiseren van geschikt en betaalbaar openbaar vervoer, de veiligheid van de woonomgeving, het stimuleren van educatie, het bevorderen van sociale en culturele activiteiten en het mede vormgeven van een inkomens- en armoedebeleid;

Commissie Belangenbehartiging
De PVGE Nuenen heeft een Commissie Belangenbehartiging die zich met deze onderwerpen bezig houdt. De commissie is alert op signalen van leden van onze afdeling en op publicaties in de media.
Deze worden in de commissie besproken en er wordt een gezamenlijk standpunt bepaald en zo nodig een voorstel tot actie geformuleerd. Dat wordt meegenomen naar de bestuursvergadering, waar een besluit wordt genomen en een vervolg wordt afgesproken.
De commissie vergadert circa 6 maal per jaar.

Deelname in overleggroepen
Omdat de belangen van de ouder en in de gemeente Nuenen veelal gelijk is ongeacht óf en bij welke ouderenbond men is aangesloten, werkt de Commissie Belangenbehartiging nauw samen de commissie belangenbehartiging van Senergiek, seniorenvereniging Nuenen. Regelmatig wordt gezamenlijk vergaderd en wordt gezamenlijk actie genomen.

In PVGE Verband ontmoeten de voorzitters van de lokale PVGE Commissies Belangenbehartiging elkaar in de Verenigingscommissie Belangenbehartiging.

Individuele hulp
Naast de collectieve belangenbehartiging kent de PVGE Nuenen ook individuele belangenbehartiging: om de ouderen de weg te wijzen op terreinen van recht, zorg, wonen en welzijn, of te helpen bij hun administratie, zijn er vrijwillige ouderenadviseurs en administratieve ondersteuners en kan men hulp krijgen bij het invullen van de belastingaangifte

Pagina's website

  • Belastingaangifte PVGE Nuenen
  • Cliëntondersteuning WMO
  • Hulp Thuisadministratie
  • Vrijwillige ouderenadviseurs

Contacten
Overzicht van instanties en organisaties in Nuenen c.a. en in de regio, waarmee het bestuur overleg pleegt dan wel contacten onderhoudt: 

Hulpdienst voor ouderen

Zorgbelang Brabant
   

 

Informatie: Kees Speet, tel. 06 2150 0638  - E-mail: wzw@pvge-nuenen.nl